Ανακοίνωση πρόσληψης (26) ατόμων (πυροπροστασία-πυρασφάλεια)

385_2018