Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2022

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΠ2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ