Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΠ

2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ3 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ