Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 29/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 29 – ΨΜΞ0ΟΚΛ7-Υ0Η