Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ιατρού Σταύρος –  Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Γκέραλης Σάββας – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Λουκάς Δημήτριος –  Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Σωφρόνης Γεώργιος – Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Τσαλικίδης Εμμανουήλ – Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιατρού Σταύρος –  Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Σωφρόνης Γεώργιος – Αντιπρόεδρος Ε.Ε. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Λουκάς Δημήτριος –  Μέλος Ε.Ε.  Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Τσαλικίδης Εμμανουήλ – Αναπληρωματικό Μέλος Ε.Ε. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής