Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λεβαντής Κωνσταντίνος –  Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Μπούτσης Βασίλειος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Λουκάς Δημήτριος –  Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Φιλίππου Πέτρος – Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Τσιγαρίδας Χρήστος – Μέλος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λεβαντής Κωνσταντίνος –  Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Φιλίππου Πέτρος – Αντιπρόεδρος Ε.Ε. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Λουκάς Δημήτριος –  Μέλος Ε.Ε.  Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Μπούτσης Βασίλειος – Αναπληρωματικό Μέλος Ε.Ε. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής