Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. 07_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για την σύνταξη του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2015 βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου καθώς και πλήρη λογισ

Υπ’ αριθμ. 07_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για την σύνταξη του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2015 βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου καθώς και πλήρη λογιστική υποστήριξη για τη χρήση 2016.