Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 625-13_08_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 625-13_08_2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.