Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Ανακοίνωση πρόσληψης (26) ατόμων (πυροπροστασία-πυρασφάλεια) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2007) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.

671-21_06_2017

Continue reading