Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. 5/2016 Απόφαση Προέδρου Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Πρόσληψη ενός (1) οδηγού – χειρίστη μηχανήματος έργου τύπου JCB (ΔΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών (Ανακοίνωση 210/11.04.2016).

Υπ’ αριθμ. 5/2016 Απόφαση Προέδρου Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Πρόσληψη ενός (1) οδηγού – χειρίστη μηχανήματος έργου τύπου JCB (ΔΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών (Ανακοίνωση 210/11.04.2016).

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 04_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την Δημοσίευση Συνοπτικής Κατάστασης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σε εφημερίδα.

Υπ’ αριθμ. 04_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την Δημοσίευση Συνοπτικής Κατάστασης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σε εφημερίδα.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 03_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Ορισμός επιτροπής, προκειμένου να προβούμε σε διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών για το έτος 2016.

Υπ’ αριθμ. 03_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Ορισμός επιτροπής, προκειμένου να προβούμε σε διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών για το έτος 2016.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 02_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016.

Υπ’ αριθμ. 02_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 01_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015

Υπ’ αριθμ. 01_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 30/02_12_2015 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας επισκευής του ΚΗΙ 9619 Βυτιοφόρου οχήματος.

Υπ’ αριθμ. 30/02_12_2015 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας επισκευής του ΚΗΙ 9619 Βυτιοφόρου οχήματος.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 29/02_12_2015 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΙ 9619 Βυτιοφόρου οχήματος.

Υπ’ αριθμ. 29/02_12_2015 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΙ 9619 Βυτιοφόρου οχήματος.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 27_2015 απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας λογισμικού τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας για την λογιστική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛ. ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ

Υπ’ αριθμ. 27_2015 απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας λογισμικού τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας για την λογιστική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛ. ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ & ΣΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ».

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 25_2015 απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την δημοσίευση σε Εφημερίδα “ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Σ

Υπ’ αριθμ. 25_2015 απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την δημοσίευση σε Εφημερίδα “ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ”.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 24_2015 απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Απευθείας ανάθεση Καθαρισμού πρανών δρόμων Δήμου Σαρωνικού.

Υπ’ αριθμ. 24_2015 απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Απευθείας ανάθεση Καθαρισμού πρανών δρόμων Δήμου Σαρωνικού.

Continue reading