Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 601/29.07.2016 Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης (3) διάρκειας, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής».

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 601/29.07.2016 Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης (3) διάρκειας, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής».

Continue reading

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες καθαρισμού πρανών δρόμων Δήμου Λαυρεωτικής.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες καθαρισμού πρανών δρόμων Δήμου Λαυρεωτικής.

Continue reading

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Continue reading

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών προβολής και αποθήκευσης ηλεκτρονικών-ψηφιακών δεδομένων.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών προβολής και αποθήκευσης ηλεκτρονικών-ψηφιακών δεδομένων.

Continue reading