Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής

Υπ’ αριθμ. 17/2016 Απόφαση Προέδρου Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Πρόσληψη δεκατριών (13) εργατών πυροπροστασίας – πυρασφαλείας (εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ανακοίνωση 601/29.07.2016 (ΑΔΑ: 7ΣΙ

Υπ’ αριθμ. 17/2016 Απόφαση Προέδρου Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Πρόσληψη δεκατριών (13) εργατών πυροπροστασίας – πυρασφαλείας (εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ανακοίνωση 601/29.07.2016 (ΑΔΑ: 7ΣΙΕΟΚΛ7-ΞΞΜ)).

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 15/2016 Απόφαση Προέδρου Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Πρόσληψη δεκατριών (13) εργατών πυροπροστασίας – πυρασφαλείας (εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών (Ανακοίνωσ

Υπ’ αριθμ. 15/2016 Απόφαση Προέδρου Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής. Πρόσληψη δεκατριών (13) εργατών πυροπροστασίας – πυρασφαλείας (εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών (Ανακοίνωση 486/11.07.2016 (ΑΔΑ: 69ΟΚΟΚΛ7-ΒΒΜ)).

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 11_2016 Απόφαση Προέδρου (Ορθή επανάληψη) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.

Υπ’ αριθμ. 11_2016 Απόφαση Προέδρου (Ορθή επανάληψη) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 14_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμού περιμετρικών ζωνών ΧΑΔΑ Δήμου Λαυρεωτικής για πυροπροστασία.

Υπ’ αριθμ. 14_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμού περιμετρικών ζωνών ΧΑΔΑ Δήμου Λαυρεωτικής για πυροπροστασία.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 13_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Υπ’ αριθμ. 13_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 12_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση Προμήθειας Αναλωσίμων (Μελάνια, γραφίτης, εκτυπωτών και Fax).

Υπ’ αριθμ. 12_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση Προμήθειας Αναλωσίμων (Μελάνια, γραφίτης, εκτυπωτών και Fax).

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 10_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση ανανέωσης της φιλοξενίας της ιστοσελίδας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής στον ιστοχώρο.

Υπ’ αριθμ. 10_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση ανανέωσης της φιλοξενίας της ιστοσελίδας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής στον ιστοχώρο.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 08_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και αναβάθμισης στις εφαρμογές λογισμικού.

Υπ’ αριθμ. 08_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και αναβάθμισης στις εφαρμογές λογισμικού.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 07_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για την σύνταξη του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2015 βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου καθώς και πλήρη λογισ

Υπ’ αριθμ. 07_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για την σύνταξη του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης έτους 2015 βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου καθώς και πλήρη λογιστική υποστήριξη για τη χρήση 2016.

Continue reading

Υπ’ αριθμ. 06_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμού πρανών δρόμων Δήμου Σαρωνικού.

Υπ’ αριθμ. 06_2016 Απόφαση Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Καθαρισμού πρανών δρόμων Δήμου Σαρωνικού.

Continue reading